infolinia: (+48) 22 254 90 41

Twój koszyk jest pusty

Regulamin

sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną

Szukaj produktu:


 1. Definicje.

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Usługodawca – DE NOBLE LTD, 56 Millmead Business Centre, Mill Mead Road, Tottenham, London, N17 9QU
   2. FOZ – Firma Obsługująca Zamówienia to QD4 Jarosław Wakuliński Al.K.E.N 50/U1 02-797 Warszawa NIP: 952-175-63-43 właściciel marki DeNoble - Polska jest podmiotem gospodarczym z którym Usługodawca podpisał umowę w zakresie reprezentowania go na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
   3. COK – telefoniczne Centrum Obsługi Klienta Usługodawcy, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty i/lub dokonać Rezerwacji drogą telefoniczną.
   4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
   5. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług serwisu Internetowego (w tym również Konsument), z postanowień dotyczących Pożyczki.
   6. A.P.H. – Autoryzowany Przedstawiciel Handlowy - reprezentant Usługodawcy, który przedstawia Klientowi ofertę nabycia produktów marki DeNoble.
   7. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   9. Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywania powiadomień o zmianie statusu Produktów, wyrażać opinie na temat Produktów oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.
   10. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
   11. Pośrednik kredytowy/finansowy – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, inny niż Pożyczkodawca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej uzyskuje korzyści majątkowe, dokonując czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem Umowy Pożyczki.
   12. Pożyczka – pożyczka w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 Nr 126 poz. 715 w późn. zm.) udzielana na podstawie Umowy Pożyczki wyłącznie Konsumentom, którzy ukończyli 18. rok życia.
   13. Pożyczkodawca – przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, który w zakresie swojej działalności gospodarczej lub zawodowej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia Konsumentowi Pożyczki.
   14. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
   15. Rejestracja – jednorazowa czynność, pdenoblegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego na stronie www.DeNoble.pl
   16. Rezerwacja – dokonywana przez Klienta za pośrednictwem serwisu Internetowego rezerwacja Produktu, który ma zostać zakupiony w wybranym przez Klienta serwisie fizycznym sieci DeNoble .
   17. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).
   18. Serwis Internetowy DeNoble (Informacja o produktach) – jest to serwis internetowy dostępny pod adresem www.denoble.pl, za pośrednictwem którego w imieniu Klienta przedstawiciel handlowy - "A.P.H." może złożyć zamówienie lub dokonać Rezerwacji produktów.
   19. Serwis fizyczny sieci DeNoble (serwis fizyczny) – dostępny dla ogółu Klientów to punkty sprzedaży przedstawicieli handlowych A.P.H..
   20. Strona – Usługodawca i Klient.
   21. Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez osobę korzystającą ze strony serwisu m.in. poprzez zawarcie odesłania internetowego "linku" do innej strony internetowej.
   22. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy zamowienie.
   23. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza serwisem Internetowym w związku z dostawą Towaru (np. instalacja pralek, kuchni gazowych).
   24. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w serwisie Internetowym DeNoble.
   25. Umowa Pożyczki - umowa zawierana z Konsumentem na odległość tj.: bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, o której mowa w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.), niedostępna w przypadku Rezerwacji i w COK.
   26. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem pośrednictwa przez A.P.H. lub w serwisie fizycznym sieci DeNoble.
   27. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.denoble.pl.
   28. Cena końcowa produktu - to cena którą ostatecznie płaci kllient i jest ona zawarta w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.denoble.pl. W jej skład wchodzi cena produktu + koszty manipulacyjne sklepu w których jest również zawarty transport do klienta.
   29. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów z Usługodawcą za pośrednictwem A.P.H., określające rodzaj i liczbę Produktu.
 2. Postanowienia ogólne.

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu reprezentantów określonych jako FOZ lub A.P.H. na podstawie ich własnej ekspozycji, katalogów i serwisu internetowego DeNoble, dostępnego pod adresem www.denoble.pl.
  2. Serwis Internetowy DeNoble , działający pod adresem www.denoble.pl oraz COK prowadzony jest przez FOZ – QD4 Jarosław Wakuliński Al.K.E.N 50/U1 02-797 Warszawa.
  3. FOZ świadczy za pośrednictwem serwisu Internetowego i/lub COK dostęp do następujących informacji:
   1. umożliwienie Klientom oraz A.P.H. dokonywania Rezerwacji Produktów jakie są dostępne w serwisach fizycznych,
   2. umożliwienie Klientom oraz A.P.H. składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w ramach serwisu Internetowego DeNoble i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość oraz
   3. umożliwienie Klientom dostępu do oferty Pożyczkodawcy dotyczącej Umowy Pożyczki, przeznaczonej na finansowanie nabywania Produktów,
   4. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w serwisie Internetowym oraz poszczególnych serwisach fizycznych sieci DeNoble.
  4. W przypadku umów w zakresie usług finansowych (np. ubezpieczenie, Pożyczka) stosuje się postanowienia właściwych dla ww. usług wzorców umownych (np. regulaminów, ogólnych warunków umów, formularzy informacyjnych), które udostępniono na stronie internetowej serwisu lub w inny sposób przekazano Konsumentowi na trwałym nośniku, np.: poprzez Pożyczkodawcę lub Pośrednika kredytowego/finansowego.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień lub Rezerwacji drogą telefoniczną (za pośrednictwem COK) niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
  6. Korzystanie przez Klienta z możliwości dokonania Rezerwacji lub Zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez FOZ lub Usługodawcę ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.
  7. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem serwisu Internetowego DeNoble przez osoby trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych ww. usług.
  8. Klienci posiadają dostęp do produktów oferowanych przez A.P.H., a które znajdują się w serwisie Internetowym DeNoble niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji.
  9. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  10. FOZ zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem serwisu Internetowego DeNoble dla Klientów, którzy spełnią określone warunki (np. wiek 18 lat). Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych serwisu www.denoble.pl. Powyższe obowiązuje, pod warunkiem że nie naruszy to praw przysługujących Konsumentom.
  11. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę serwisu Internetowego DeNoble , w tym usług świadczonych przez FOZ, osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym Klientów.
  12. Korzystanie ze serwisu Internetowego DeNoble możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
   2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
   3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
  13. FOZ wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Klienta w celu:
   1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać Hasła,
   2. dostosowania serwisu do potrzeb Klientów oraz
   3. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
  14. Niektóre podstrony serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
  15. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem serwisu Internetowego DeNoble , w szczególności prawa autorskie, nazwa serwisu (znak Produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
  16. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.denoble.pl oraz sporządzić jego wydruk.
  17. Informacje o Produktach podane w serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  18. Informacja o cenie podawana na stronie www.denoble.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt 2 Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów. W przypadku podania na stronie serwisu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
  19. W przypadku zawierania Umowy sprzedaży drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez FOZ w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem.
  20. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat Produktów umieszczane są w serwisie w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 3. Zakres, warunki i zasady korzystania ze serwisu Internetowego DeNoble i COK.

  1. W ramach serwisu www.denoble.pl FOZ zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Umowa o dostawie towaru zamówiona za pośrednictwem A.P.H. zostaje zawarta z chwilą wpłaty przedpłaty lub całości zamówienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez Klienta z serwisu (w przypadku braku Rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Korzystanie z poszczególnych usług w ramach ofert przedstawianej serwis Internetowy DeNoble może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby Klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług oraz w ramach odpowiednich zasobów serwisu Internetowego DeNoble.
  4. Rejestracja w ramach serwisu Internetowego DeNoble następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Internetowego DeNoble, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
  5. FOZ zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą oraz dokonywaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji drogą telefoniczną, FOZ podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.
  7. W celach dowodowych, a także w związku z dokonywaniem przez Klienta Zamówień i Rezerwacji drogą telefoniczną, wszelkie rozmowy telefoniczne z Klientem mogą być nagrywane przez FOZ.
  8. FOZ nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie Zamówienia i/lub Rezerwacji.
  9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania z usług oferowanych przez FOZ w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w serwisie Internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
   3. korzystania z usług oferowanych przez FOZ w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
   4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
   5. korzystania z usług oferowanych przez FOZ w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
   6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu Internetowego DeNoble jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
  10. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach serwisu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia lub Rezerwacji drogą telefoniczną.
  11. FOZ nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta Zamówienia na więcej niż dwie sztuki tego samego Produktu, FOZ zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
  12. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić FOZ o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
  13. FOZ może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze serwisu Internetowego oraz dokonywania Zamówień i/lub Rezerwacji drogą telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów serwisu Internetowego DeNoble lub usług oferowanych w ramach serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
   1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
   3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa oraz
   4. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i Rezerwacji Produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału V oraz Rozdziału VI niniejszego Regulaminu.
  14. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze serwisu Internetowego DeNoble na, nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody FOZ.
 4. Rezerwacja Produktów i zawarcie Umowy sprzedaży Produktu poprzez zamówienie u A.P.H. lub COK.

  1. Klient może:
   1. Dokonać poprzez Serwis Internetowy lub drogą telefoniczną Rezerwacji wybranego Produktu, który następnie zakupi w wybranym przez siebie serwisie fizycznym sieci DeNoble (spośród wskazanych na stronie internetowej serwisu); w przypadku Rezerwacji Produktu, umowa sprzedaży zarezerwowanych Produktów zostanie zawarta w tym wybranym przez Klienta serwisie fizycznym sieci DeNoble oraz w terminie wskazanym w treści Rezerwacji. Do czasu zawarcia ww. umowy na Kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Klient może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji.
   2. Kupić (tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość) za pośrednictwem serwisu Internetowego lub drogą telefoniczną wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt 2 Regulaminu. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną i niepodania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem drogą elektroniczną przez FOZ złożenia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej.
  2. Aby dokonać Rezerwacji Produktu poprzez Serwis Internetowy DeNoble lub A.P.H. , należy wejść na stronę internetową www.denoble.pl, dokonać wyboru Produktu dostępnego w serwisie Internetowym DeNoble i dokonać Rezerwacji tego Produktu, ze wskazaniem serwisu fizycznego, gdzie ma być zawarta Umowa sprzedaży podejmując kdenoblejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
  3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Serwis Internetowy DeNoble należy wejść na stronę internetową www.denoble.pl, a następnie dokonać wyboru Produktu dostępnego w serwisie Internetowym DeNoble i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kdenoblejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
  4. Aby dokonać Rezerwacji Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych FOZ lub dostepnego nr. telefonicznego na stronie internetowej serwisu Internetowego) i dokonać Rezerwacji tego Produktu, podejmując kdenoblejne czynności w oparciu o komunikaty serwisu IVR oraz/lub wskazówki konsultanta COK.
  5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych FOZ lub na stronie internetowej serwisu Internetowego), a następnie dokonać wyboru tego Produktu i złożyć Zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy Produktu, podejmując kdenoblejne czynności w oparciu o komunikaty serwisu IVR oraz wskazówki konsultanta COK.
  6. Rezerwacja Produktu i złożenie skutecznego Zamówienia możliwe są po akceptacji niniejszego Regulaminu. W przypadku usługi finansowej (ubezpieczenia) złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest dodatkowo po potwierdzeniu zapoznania się i akceptacji wzorca umownego (regulaminu, ogólnych warunków umowy) dotyczącego danej usługi finansowej.
  7. Po dokonaniu Rezerwacji Produktu lub złożeniu Zamówienia, Klient – w przypadku podania adresu e-mail – otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:
   1. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia Rezerwacji lub Zamówienia do serwisu,
   2. e-mail o tytule "Rezerwacja nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie rezerwacji" zawierający ostateczne potwierdzenie Rezerwacji lub "Zamówienie nr XXXXXX/YYYY – potwierdzenie zamówienia" potwierdzające wszystkie istotne elementy Zamówienia. E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Rezerwacji lub Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia Rezerwacji lub Zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, Rezerwacja lub Zamówienie mogą zostać anulowane.
  8. W przypadku zakupu Produktów w systemie ratalnym innym niż Umowa Pożyczki Umowa sprzedaży wraz z umową ratalną, inna niż Umowa Pożyczki może być zawarta tylko i wyłącznie w serwisie fizycznym. W tym celu należy dokonać Rezerwacji Produktów za pośrednictwem serwisu Internetowego lub drogą telefoniczną (COK). W przypadku zakupu Produktów finansowanego Umową Pożyczki Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie w serwisie Internetowym bez możliwości Rezerwacji czy skorzystania z pośrednictwa COK.
  9. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt 2 powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z FOZ, która zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści Zamówienia.
  10. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki opłat skarbowych. W cenie każdego zakupionego produktu zawarta jest jego cena transportu do Polski w postaci 19% wartości zakupionego produktu. Metody płatności:
   1. 50% ceny całości zamówienia jako przedpłata w przypadku dokonania Rezerwacji Produktu za pośrednictwem A.P.H. lub serwisu lub drogą telefoniczną i późniejszej dopłaty pozostałej 50%-owej wartości zamówienia gotówką w momencie odbioru, lub wcześniej przelewem bankowym na konto wskazanym w trakcie przetwarzania zamówienia.
   2. 100% ceny całości zamówienia jako przedpłata, gotówką w kasie firmy DeNoble Al.K.E.N. 50/U1 Warszawa lub przelewem bankowym na konto wskazanym w trakcie przetwarzania zamówienia.
  11. Ze względu wyjątkowy charakter sprzedaży poprzez wyspecjalizowane w montażu sprzętu AGD DeNoble jednostki handlowe A.P.H. zakupione towary nie mogą być przedmiotem dalszego obrotu według rozumienia Ustawy o Rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 18-19). FOZ zastrzega, że zakupiony towar nie może być przeznaczony do dalszej odsprzedaży, pod rygorem utraty gwarancji.
  12. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży i opłacie przedpłaty zgodnie z procedurą zamówienia. UWAGA !!! Opłaty za zamówienie dokonuje wyłącznie konsument. A.P.H. lub inny podmiot nie moze być płatnikiem zamówienia
  13. W przypadku złożenia Zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni roboczych licząc od dnia, w którym został wysłany E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.
  14. W przypadku dokonania Rezerwacji Produktu, Umowa sprzedaży w serwisie fizycznym może zostać zawarta nie później niż w terminie podanym w treści wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 7 punkt 2 powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej, o ile przy Produkcie nie zaznaczono inaczej.
  15. FOZ może dostarczyć zamówione Towary transportem własnym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu Rezerwacji Towaru lub w czasie składania Zamówienia.
  16. Informacja o dostępności Produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym Produkcie na stronie serwisu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej lub w trakcie składania zamówienia. Jednakże bezwzględny termin realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż 35 dni roboczych, licząc od dnia, w którym został wysłany E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienie, chyba że Klient poprzez korespondencję e-mail ustalił inaczej.
  17. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez FOZ o bieżącym statusie Zamówienia.
  18. W celu realizacji Rezerwacji lub Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez FOZ za pośrednictwem strony internetowej serwisu lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  19. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że zarezerwowane lub zamówione Produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Rezerwacji lub Zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej realizacji Zamówienia lub Rezerwacji Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
  20. Termin realizacji Zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 7 punkt 2 powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  21. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez FOZ jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu.
  22. Produkty, które Klient zarezerwował w toku Rezerwacji, mogą zostać zakupione w dowolnie wybranym przez Klienta serwisie fizycznym sieci DeNoble (spośród wskazanych na stronie www.denoble.pl). Powyższe nie dotyczy przypadków gdy określone Towary:
   1. nie są dostępne w wybranym przez Klienta serwisie fizycznym sieci DeNoble lub
   2. nie są w ogóle dostępne w fizycznych serwisach sieci DeNoble.
  23. FOZ ma prawo do powierzenia realizacji Zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.
  24. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
   1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
   2. niekompletności przesyłki,
   3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
   Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić FOZ o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

  25. Usługodawca lub FOZ nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielenia kredytu przez instytucję finansową oraz brak możliwości uiszczenia przez Klienta płatności za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych.
  26. Realizacja Zamówienia złożonego przez Klienta drogą telefoniczną dokonywana jest przez Serwis Internetowy.

  V. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

  1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres znajdujacy się w zakładce "Kontakt" lub na adres e-mail: info@DeNoble.pl.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć pisemnie włsnymi słowami. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
  4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru który stanowi 50% ceny końcowej, pozostałe 50% ceny końcowej produktu to koszty manipulacyjne sklepu/usługodawcy.
  5. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
  6. Konsument nie ponosi kosztów:
   1. świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli: i) Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o mozliwości i sposobach odstąpienia od Umowy sprzedaży i skutkach jego wykonania lub ii) Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
   2. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli: i) Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, lub ii) Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody, lub iii) Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
  7. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, oprócz kosztów manipulacyjnych Usługodawcy, które stanowia 50% ceny końcowej . Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  9. Towar powinien być zwrócony na adres: DeNoble LTD Al. Komisji Edukacji Narodowej 50/U1 02-797 Warszawa .
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

  VI. Rękojmia i Gwarancja

  1. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar i/lub Usługa Dodatkowa mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym Ustawą KC.
  2. Usługodawca jest gwarantem Towarów, a wszelkie naprawy gwarnacyjne i pogwarnacyjne obsługuje FOZ.
  3. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można przesłać na adres: DeNoble LTD Al. Komisji Edukacji Narodowej 50/U1 02-797 Warszawa, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru lub na adres internetowy podany na stronie www.denoble.pl.
  4. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji prezentowane są w Serwisie lub udziela ich COK za pośrednictwem poczty e-mail oraz pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.denoble.pl.

  VII. Postanowienia przejściowe i końcowe

  1. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
  2. Zmiany Regulaminu Sklepu Internetowego następują w takim samym trybie i zakresie jak zmiany Regulaminu Serwisu.
  3. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczony drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
  4. Regulamin wchodzi w życie 11 lipca 2017 r.
 • Dane firmy

  Adres siedziby firmy

  Adres korespondencyjny

  Adres do dostaw towaru

  Dane reprezentanta firmy

  Dane użytkownika

  Numer konta